Politica de confidențialitate

Property Slide Image


Având în vedere intrarea în vigoare în data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, ANTENA IMOBILIARĂ S.R.L. vă supune atenției politica sa de confidențialitate a datelor cu caracter personal, denumită în continuare ”Politica de confidențialitate” .

Prin ”Politica de confidențialitate”, societatea noastră dorește să vă informeze cu privire la natura datelor cu caracter personal colectate și procesate, scopurile prelucrării, precum și despre drepturile de care beneficiați în ceea ce privește datele colectate și prelucrate de către societatea noastră.

 

Informații cu privire la societatea noastră

Societatea noastră, ANTENA IMOBILIARĂ S.R.L., este o persoană juridică română, cu sediul social în mun. Arad, str. Crișan, nr. 3, et.1, ap.4B, jud. Arad, tel: 0741150158, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Arad sub J02/405/2004, având C.U.I. 16219342, cu domeniul principal de activitate ”Agenții imobiliare” – Cod CAEN 6831

ANTENA IMOBILIARĂ S.R.L. prestează servicii de intermediere imobiliară pentru cumpărarea, vânzarea si închirierea bunurilor imobile, precum și servicii de consultantă imobiliară, pe baza încheierii, în prealabil, a unui contract de prestări servicii, numit ”Contract de intermediere”

ANTENA IMOBILIARĂ S.R.L. îsi desfasoara activitatea prin intermediul propriilor angajati – consilieri imobiliari.

 

Semnificatia notiunii de date cu caracter personal.

”Date personale” semnifică orice informatie sau informatii care va pot identifica direct, precum numele si prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, nr. telefon, datele de pe actul de identitate, date de stare civila, numele de utilizator,  informațiile privind situația financiară.

 

Semnificatia notiunii de prelucrare a datelor cu caracter personal

“Prelucrarea” înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

 

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Societatea noastră prelucrează urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu – reședintă, stare civilă, serie si nr. actului de identitate, CNP, vârsta, cetățenia, data nașterii, număr de telefon, adresa de e-mail, date care rezultă din actele de proprietate (contracte, extrase de carte funciară, rapoarte de evaluare, certificate de atestare, schițe, releveuri, rapoarte de expertiză) aferente imobilelor proprietate personală care fac obiectul serviciilor de intermediere.

De ce avem nevoie de aceste date?

Societatea noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

a) În vederea prestării de către societatea noastră a serviciilor contractate, respectiv a executării contractului de intermediere, a antecontractului/promisiunii de vânzare-cumpărare, a contractului de vânzare-cumpărare sau de schimb, a contractului de închiriere, în cadrul  căruia figurați ca parte contractantă (în conformitate cu art.6 alin.1 lit b din GDPR)

b) În vederea îndeplinirii unor obligatii legale, în conformitate cu art.6 alin.1 lit c din GDPR. Astfel, o serie de date personale, inclusiv CNP, pot fi solicitate de societatea noastră, în scopul de a ne îndeplini obligatiile impuse de către autoritațile fiscale în legatura cu facturarea si raportările catre autoritățile fiscale.

c) Pentru a asigura siguranța angajaților Antena Imobiliară și a bunurilor din proprietățile imobiliare supuse tranzacționării

d) Pentru a ne asigura asupra titularului  dreptului de proprietate și pentru a putea verifica situația juridică a proprietății imobiliare propuse spre tranzacționare

e) Pentru a vă putea trimite comunicări cu privire la serviciile noastre, evenimente organizate de către Antena Imobiliară sau pentru a vă oferi acces la servicii suplimentare care v-ar putea interesa

Informatii legate de procesarea formularului de contact

ANTENA IMOBILIARĂ S.R.L. va utiliza informatiile furnizate de dumneavoastră prin intermediul ”Formularului de contact” de pe site-ul  www.antenaimobiliara.ro exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră. Prin furnizarea oricaror date cu caracter personal prin intermediul site-ului  www.antenaimobiliara.ro   întelegeti, vă asumați si sunteți de acord ca datele dumneavoastră sa fie prelucrate în conformitate cu prevederile politicii GDPR.

ANTENA IMOBILIARĂ S.R.L. se obligă să prelucreze datele cu caracter personal furnizate doar în scopul pentru care au fost transmise, cu exceptia situațiilor în care exista consimțământul dumneavoastră exprimat expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Totodată, societatea noastră poate avea acces la date dumneavoastră cu caracter personal și în situatia contactării societatii noastre de catre dvs., respectiv în urma conversatiilor telefonice, conversatiilor pe e-mail sau prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații.

Prin contactarea societătii noastre în oricare mod stipulat mai sus, întelegeti și sunteti de acord ca datele dumneavoastra vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii GDPR.

 

Comunicarea datelor cu caracter personal altor destinatari

Ca regulă, ANTENA IMOBILIARĂ S.R.L. nu va divulga datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din țară sau străinătate.  Exceptie fac situațiile în care avem consimțământul dumneavoastră exprimat expres în acest sens sau dacă exista o obligatie legală sau contractuală pentru societatea noastră de a proceda de aceasta manieră.

În scopul realizării serviciilor de intermediere, ANTENA IMOBILIARĂ S.R.L. va putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal, birourilor notariale, birourilor de carte funciară, traducătorilor, instituțiilor bancare, intermediarilor de credite, autoritatilor publice, autoritătilor fiscale, organelor judiciare, precum si colaboratorilor externi contractați.

 

Perioada stocarii datelor

ANTENA IMOBILIARĂ.R.L. poate păstra datele prelucrate pentru perioade de timp rezonabile, raportat la scopurile indicate anterior. Păstrarea datelor dvs. personale se va realiza doar pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care informațiile au fost colectate sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe toata durata relației noastre contractuale, pâna la expirarea obligațiilor contractuale, pe perioada stabilită de normele financiar-contabile, până la expirarea termenelor de arhivare si a termenelor de prescripție

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?

a)   Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Antena Imobiliară, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la aceste date, precum și anumite informații suplimentarea despre prelucrarea lor;

b)   Dreptul la rectificare – puteți obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare;

c)   Dreptul de a fi uitat – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul in care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu mai este necesară), puteți obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

d) Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege;

e) Dreptul de opozitie - vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci când aceasta deserveste un interes public sau un interes legitim al nostru.

f)   Dreptul la portabilitatea datelor -  puteți primi datele cu caracter personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, si puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

g)   Dreptul de a depune plângere – puteți  depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

h)   Dreptul de a retrage consimțământul – puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Antena Imobiliară, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ;

Cum vă puteți exercita drepturile menționate mai sus în raport de Antena Imobiliară?

Ne poți contacta pentru vă exercita drepturile prin toate căile de comunicare pe care le-ați folosit până acum pentru a comunica cu noi.

Mai mult decât atât, ne puteți contacta și la adresa de e-mail antenaimo@gmail.com

Antena Imobiliară se va asigura că veți primi un răspuns la solicitările dumneavoastră în cadrul termenului legal.

Securitatea datelor cu caracter personal

ANTENA IMOBILIARĂ S.R.L. se angajează să aplice toate măsurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, protejarea lor împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toti angajații sau colaboratorii ANTENA IMOBILIARĂ S.R.L. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră în conformitate cu prevederile politicii GDPR.